Agrisell Logo +27 21 887 0468
You are here: Agrisell / Latest News / Versoek N Trustee Om Te Be Bedank

Versoek 'n Trustee om te be bedank

SHOWING ARTICLE 108 OF 194
GALLERY

Versoek 'n Trustee om te be bedank

Category Legal

"Ek is 'n trustee van 'n familietrust. Die ander trustees het my onlangs ingelig dat hulle van my vereis om te bedank as trustee.  Hulle het vir my geen redes gegee nie, behalwe om te sê dat hulle in staat is om dit te doen aangesien die trustakte vir hulle hierdie mag gee. Kan hulle dit sommer net so doen?"

Ons howe het besluit dat vyandigheid en meningsverskille nie voldoende gronde is vir trustees om 'n ander trustee van sy pligte te onthef nie. Wat is die posisie egter wanneer 'n trustakte die meerderheid van trustees magtig om 'n ander trustee te versoek om te bedank, en hulle dit dan ook so doen? Is dit 'n geldige verwydering van 'n trustee? Dié posisie is onlangs in die Vrystaatse Hooggeregshof aangespreek in die saak van Du Plessis NO en ander v Van Niekerk en Ander.

Die hof het besluit dat hoewel dit op grond van die trustakte se bewoording mag lyk asof die meerderheid van trustees korrek daarin is dat hulle van 'n trustee kan vereis om op versoek te bedank, dit nié korrek is nie aangesien 'n eensydige versoek om verwydering altyd om goeie rede moet wees en dat 'n geïmpliseerde bepaling van so 'n aard in die kontrak ingelees moet word. Verder is gelas dat die trustees wat die bedanking vereis ook nie kan beweer dat die bepalings van die trustakte hulle toegelaat het om sonder enige rede of selfs om kwade trou op te tree nie, aangesien hulle pligsgebonde is om redelik en as 'n goeie persoon op te tree.

'n Verdere punt wat die Hof uitgelig het is dat, gegewe die belange van die trust en trustbegunstigdes by die bedanking van 'n trustee, dit noodsaaklik is dat die nodige prosedurele vereistes gevolg word, wat vereis dat voldoende kennisgewing van die vergadering en van kwessies wat oorweeg moet word, gegee word. 

In hierdie saak het die Hof dienooreenkomstig bevind dat die versoek van die meerderheid van trustees dat 'n trustee bedank, nie geldig was sonder dat goeie redes aangebied is en die nodige prosedurele vereistes gevolg is nie, asook dat die trustee die geleentheid gebied word om vertoë te rig nie.

Hieruit wil dit voorkom asof jou mede-trustees verkeerdelik opgetree het in hul versoek dat jy bedank, en is dit raadsaam om jou prokureur te raadpleeg om te oorweeg of die versoek geldig is en watter verdere stappe geneem moet word, in ag genome die Hof se bevinding in die Du Plessis-saak.

Author BDP Prokureurs
Published 23 Feb 2019 / Views -
HOPETOWN / PRIESKA: Game and livestock farm
29 Photos
R15,564,000

5,188Ha Farm For Sale in Hopetown Rural

-
-
-
5,188Ha
This 5,188-hectare farm is situated amidst various game and livestock farms. It borders the well-known Karreekloof...
Disclaimer:  While every effort will be made to ensure that the information contained within the Agrisell website is accurate and up to date, Agrisell makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor do we assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information. Prospective purchasers and tenants should make their own enquiries to verify the information contained herein.
Sign-up for our newsletter
Sign-up for Agrisell's informative monthly newsletter with the latest industry news.